Projekty

Než se začne s výstavbou Vašeho vysněného rodinného domu, je před

Vámi čas, kdy je potřeba všechny Vaše představy převést na papír...

Čeká nás tedy spousta společné práce s projektovou dokumentací.

Co přesně je projektová dokumentace, co si pod tímto souslovím máte představit, co obsahuje a kolik práce obnáší se Vám v zde pokusíme objasnit:

Co je projektová dokumentace?

Jako projektovou dokumentaci si můžete představit soubor výkresů, nákresů a textů, které ve dvojrozměrném obraze upřesňují, specifikují a popisují podobu a způsob výstavby zadaného objektu. Ať už v tištěné či elektronické podobě, projektová dokumentace je nezbytnou součástí každé stavby nebo rekonstrukce, protože s těmito materiály budou pracovat všichni, kdo se na stavbě podílejí. Proto je také tolik důležité především kvalitní zpracování jakéhokoliv zadání.

Jednotlivé stupně projektové dokumentace se od sebe liší formou a složitostí zpracování. Její rozdělení a rozsah je rozdělen do následujících stupňů:

Studie

- Dokumentace pro územní rozhodnutí

- Dokumentace pro ohlášení stavby

- Dokumentace pro stavební povolení

- Dokumentace pro provedení stavby

- Dokumentace skutečného provedení stavby

- Dokumentace bouracích prací

Jaký je rozdíl mezi jednotlivými stupni projektových dokumentací?

Studie

Na první pohled nejjednodužší forma projektové dokumentace, které investorovi předvede půdorysnou dispozici objektu a exteriérové pohledy. Na druhý pohled už základní a stěžejní projekt, který svojí přesností a předvídatelností zamezí případným dispozičním a proporčním změnám v dalším stupni projektové dokumentace. Náš ateliér díky své dlouholeté praxi v oboru předkladá velice kvalitní dokumentaci, která počitá i s konstrukčním řešením. Studie obsahuje půdorysy jednotlivých podlaží, perspektivní čárové pohledy a navrhované umístění objektu na pozemek.

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)                                                       

Tato část dokumentace má ze zákona již danou úřední formu a řídí se vyhláškou 503/2006 Sb. stavebního zákona. Na základě této dokumentace vydá příslušný stavební odbor povolení k umístění stavby dle daných jednotlivých parametrů. Ze zákona je tato dokumentace součástí celé mašinérie v dosažení povolení výstavby objektu. V praxi je možné, že stavební odbor usoudí a dokumentace pro území rozhodní se sloučí s dokumentací pro stavební povolení (či pro ohlášení stavby), pak není tato dokumentace potřeba.

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a Dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)

Stavební povolení je požadováno obecně pro stavby do 150 m2 zastavěné plochy objektu, s jedním podzemním a 2 nadzemními podlažími (vč.obytného podkroví). Skladba a obsah dokumentace se vcelku od sebe nijak neliší, jedná se pouze o název způsobu povolování výstavby.  Skladbu a formu dokumentace upravuje příloha č.1 k vyhláškce č. 499/2006 Sb. stavebního zákona.

A-styl ateliér zákazníkovy po zhruba 6 týdnech předloží kompletní složky složené z obsahu dané vyhláškou č 499/2006 Sb., energetický průkaz náročnosti, požární zprávu, projekty přípojek na inženýrské sítě.

Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Rozsah projektové dokumentace pro provedení stavby je stanoven přilohou č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Je nutné zdůraznit, že pokud vypracování tzv. prováděcí (někdy označované jako realizační) dokumentace, nenařídí stavební úřad, tak její vypracování není povinné. Prováděcí dokumentace podrobněji rozpracovává projektovou dokumentaci pro stavební povolení a řeší i případné nejasnosti nebo nepřesnosti. Její zpracování je vhodné i z důvodu výběru zhotovitele a jeho kontroly, protože obsahuje přesně navržené materiály, výkaz výměr a souhrn potřebného materiálu a prací.

Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

Zpracovává se  v souladu s přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., a nejčastěji se zpracovává ze dvou důvodů. Prvním případem je, pokud se během realizace stavby výrazněji odchýlí skutečná stavba od schválené projektové dokumentace. Druhým případem je situace, kdy se klient rozhodne nechat si zpracovat dokumentaci skutečného provedení, nebo její zpracování nařídí stavební úřad. Podle platné legislativy je totiž vlastník každé nemovitosti POVINEN mít kompletní dokumentaci skutečného stavu k dispozici a uchovávat jí.

Dokumentace bouracích prací

Dokumentace bouracích prací se zpracovává podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Je nutná nejčastěji k řízení o odstranění stavby. Často se ale zpracovává před zpracováním samotné dokumentace pro stavební povolení pro nový objekt na daném pozemku a nebo bývá součástí této dokumentace. Tato dokumentace má své specifika, kdy se musí řešit mj. bezpečnost práce při bouracích pracích a dále ekologická likvidace odpadu při bouracích pracích.

Co obsahuje projektová dokumentace?

Předpokládáme, že Váš pozemek je určený k zástavbě rodinného domu, a že budeme stavět na stavební povolení či na ohlášení stavby (dle parametrů stavby a zastavěné plochy). Nejdříve je zapotřebí zjistit, zda jsou v blízkosti inženýrské sítě a zda je jejich rozvod v příslušném místě dostatečně kapacitně dimenzován k připojení nového odběrného místa, dále ve kterém místě je napojení na inženýrské sítě možné, popřípadě nejsou-li tam ze strany dodavatelů médií nějaká omezení nebo podmínky. Při té příležitosti byste si měli udělat jasno, jakými médii budete vytápět  váš dům a jaký příkon budete u těchto médií potřebovat. Tyto potřebné informace si zjistíte u příslušných dodavatelů médií, popřípadě u projektanta, který má pro danou činnost odbornou způsobilost.

            Pro vyřízení povolení ke stavbě je vždy zapotřebí zhotovit projektovou dokumentaci. Zde se budete muset rozhodnout, zda si necháte zhotovit projektovou dokumentaci domu na zakázku dle svých individuálních požadavků nebo zda si vyberete nějaký typový projekt, který by se Vám líbil a zároveň se hodil do daného místa.

Projektová dokumentace od A-styl ateliéru obsahuje:

A. Průvodní zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
C. Situační výkresy stavby
D. Výkresová část dokumentace (Architektonicko-stavební část, stavebně konstrukční část, Požárně bezpečnostní řešení, projekt zdravotně technických instalací, projekt vytápění, plyn, elektroinstalace, oplocení, atd.)
E. Dokladová část (Průkaz energetické náročnosti objektu, Energetický štítek, vyjádření dotčených orgánů, povolení stavby majitelů sousedících pozemků, atd.)

Kromě projektové dokumentace samotného rodinného domu budete potřebovat i projektovou dokumentaci ke každé jednotlivé přípojce na média, kterou budete chtít realizovat (voda, kanalizace, plyn, jímka, čistička, popř. další). Pro nás jsou tyto přípojky samozřejmostí, které se automaticky objeví, tam kde to bude zapotřebí.

POZOR!!!

Zmínili, jsme se o projektové dokumentaci zhotovené dle individuálních představ zákazníka (na míru) a nebo možnosti si pořídit typový projekt, který nabízí spousta projekčních kanceláří (např. G-servis, DekHome apod.) Tyto typové projekty lákají investory hlavně díky své nízké ceně až o 50% nižší než cena individuálního projektu. Je potřeba ale upozornit, že typový projekt obsahuje pouze dokumentaci vztahující se pouze k objektu rodinného domu. V projektu nejsou řešeny vztahy objektu s pozemkem, jako je umístění na pozemku, základové poměry, připojení na inženýrské sítě apod. Někdy je k typovému projektu přikládán i průkaz energetické náročnosti a požární zpráva. Tyto dokumenty ale pracují s umístěním objektu na pozemku a orientací na světové strany. Proto nejsou úplné a nezohledňují pravý stav věci. A všechny tyto dodělávky je potřeba k ceně typového projektu přičíst. Uvidíte, že se dostanete na podobnou cenovou hranici jako u individuální projektové dokumentace.

            Všechny potřebné nedostatky typové projektové dokumentace Vám doplníme a zkompletujeme jako celý soubor v jeden celek.

Co s hotovou projektovou dokumentací?

Před vámi leží několik paré kompletní projektové dokumentace (předáváme celkem 5 ks paré), dalo by se říct, že vám už nic nebrání k podání žádosti o udělení povolení k výstavbě.

Musíme Vás zklamat. Samotné zhotovení PD je jen 1/3 k úspěšnému povolení výstavby rodinného domu. Dostáváme se do fáze, kdy je potřeba získat všechna souhlasná stanoviska dotřených úřadů a orgánů státní zprávy, případně i souusedů.. Tato fáze však náleží již do tzv. Inženýrské činnostikteré Vám však také umíme nabídnout.


All rights reserved, A-styl atelier © 2018

Nahoru ↑