revize pozemků, posudky a průzkumy

kompletní revize a audity pozemků

měření radonu

geologické a hydrogeologické posudky

geodetická činnost

Revize stavební parcely a předprojektová příprava

Ne každý pozemek je zastavitelný a pokud ano, tak většinou s danými regulacemi. Této skutečnosti si není vědoma spousta klientů investujících do pozemku, jakožto stavební parcely a proto nabízíme tzv. revizi pozemku. Tato služba spočívá v kompletní kontrole daného pozemku tak, abychom Vám řekli, zda a za jakých podmínek se na parcele smí stavět. Omezení je spousta a podklady se tak shromažďují z mnoha zdrojů, které nám poskytnou veškeré potřebné informace.

V rámci této služby zjišťujeme:

 • Zda je parcela v zastavěném nebo zastavitelném území obce či města.
 • Jaké jsou požadavky na vizuální podobu budoucí stavby a její umístění.
 • Zda jsou na pozemek uvalena věcná břemena, která by mohla bránit výstavbě na pozemku.
 • Zda se pozemek nachází v záplavové oblasti, které se musí individuálně upravit výškové umístění stavby vůči okolnímu terénu.
 • Jestli se pozemek nachází v poddolovaném území, kterému by se muselo přizpůsobit jednání s úřady v rámci zajištění stavebního povolení a zohlednit jejich požadavky na stavbu.
 • Jaké se na pozemku či v jeho okolí nacházejí inženýrské sítě, o jaké dimenzi, jaká jsou jejich ochranná pásma a jak omezují možnosti využití parcely ohledně umístění stavby.
 • Existence staveb na okolních pozemcích a požadavky na odstupy plánované stavby od nich.

Součástí této služby je rovněž osobní prohlídka parcely, kdy osobně kontrolujeme existenci napojovacích bodů na inženýrské sítě, jejich dimenzi a soulad s podklady obdrženými od jednotlivých správců inženýrských sítí, zaměření a vypracování výškopisu pozemku.

 

Posudky a průzkumy

Před samotným vypracováním projektové dokumentace, případně v průběhu jejího zpracování, je nutno ještě vypracovat další podklady, které jsou vyžadovány stavebním úřadem či jinými orgány dotčenými stavebním řízením. Tyto podklady je třeba zohlednit při zpracování projektové dokumentace. S veškerými těmito ‚dodatky‘ Vám samozřejmě rádi pomůžeme a v případě zájmu klienta rovněž automaticky zajišťujeme v rámci projektové dokumentace jako takové.

Jedná se zejména o:

 • Radonový posudek
 • Výpočet pro vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu
 • Hluková studie pro umístění tepelného čerpadla
 • Hluková studie pro zhodnocení dopadu okolního provozu na plánovanou stavbu
 • Hydrogeologický posudek pro návrh vsakování dešťových vod na pozemku
 • Hydrogeologický posudek pro návrh založení stavby v případě výskytu vyšší spodní vody
 • Geologický posudek pro návrh založení stavby při nevhodných základových poměrech

Jednotlivé druhy posudků a jejich rozsah si určují jednotlivé úřady či dotčené orgány individuálně na základě lokality výstavby a druhu stavebního záměru. Posudky se zajišťují již v průběhu zpracování projektové dokumentace, aby jejich výstupy mohly být v rámci projektové dokumentace zohledněny.

Dohodněte si s námi termín konzultace

TOP