stavební dozory, autorské dozory, vedení staveb

Při dozorování stavby náš atelier dohlíží jak na ekonomický, tak technologický postup výstavby, což v konečném důsledku může investorovi ušetřit značnou část financí. Dohledem na dodavatelské firmy také snížíme riziko následných reklamací. Tím dáváme investorovi záruku, že námi dozorované stavební práce jsou provedeny v odpovídající kvalitě.

V rámci kontroly stavby nabízíme:

Stavební dozor - je služba, kterou si je investor povinen zajistit, pokud stavbu provádí svépomocí.

Technický dozor stavebníka  - je dobrovolná možnost investora, při zpětném pohledu na průběh stavby však mnohdy jedna z nejdůležitějších služeb. TDS dohlíží zejména na:

  • dodržování časového harmonogramu prací,
  • kontrolu správného vedení stavebního deníku,
  • kvalitu provedené práce a připomínkování pro provedení odstranění případných vad a nedodělků,
  • kontrolu provedených dílčích stavebních prací a oprávněnost dílčích fakturací,
  • kontrolu čerpání finančních prostředků investora,
  • konzultace prací prováděných nad rámec Smlouvy o dílo,
  • kontrolu požadovaných zkoušek dle platných norem,
  • atd.

Autorský dozor projektanta - ověřuje soulad realizace stavby se zpracovanou projektovou dokumentací.

Veškeré osoby, které u nás zajišťují dozorování staveb, vlastní autorizaci České komory autorizovaných inženýrů a techniků.

TOP