Podmínky ochrany osobních údajů

Společnost A-styl group, s.r.o. (dále jen „A-styl“) jako správce osobních údajů v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), poskytuje objednateli jakožto subjektu údajů níže uvedené informace.

Jsou-li osobní údaje poskytnuty jiné společnosti ze skupiny mateřské společnosti A-styl group, s.r.o., rozumí se správcem osobních údajů tato společnost.

Osobní údaje:

Osobními údaji se dále v tomto odstavci rozumí osobní údaje objednatele uvedené v hlavičce v dohodě či smlouvě o dílo uzavřené mezi A-styl a objednatelem nebo v poptávkovém online formuláři na internetových stránkách A-styl, případně osobní údaje, které o sobě subjekt údajů sám sdělí A-styl, např. v souvislosti s žádostí o zasílání newsletterů.

A-styl typicky zpracovává následující kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození nebo rodné číslo, adresa bydliště, u podnikatelů IČO a sídlo, kontaktní e-mailová adresa a telefon.

Osobními údaji, na které se vztahují ustanovení GDPR, jsou výlučně údaje o fyzických osobách. Údaje o právnických osobách tak těmto pravidlům nepodléhají.

Správce údajů a jeho kontaktní údaje:

A-styl group, s.r.o. IČO: 10941550, se sídlem Hořická 283/22, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, společnost zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C 47710

Správcem údajů může být i kterákoliv společnost ze skupiny A-styl:

A-styl akademie, s.r.o. IČO: 11759330, se sídlem Hořická 283/22, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové;

A-styl atelier, s.r.o. IČO: 28853733, se sídlem Hořická 283/22, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové;

A-styl design, s.r.o. IČO: 11758694, se sídlem Hořická 283/22, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové;

A-styl finance, s.r.o. IČO: 11758341, se sídlem Hořická 283/22, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové;

A-styl reality, s.r.o. IČO: 11799200, se sídlem Hořická 283/22, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové;

A-styl servis, s.r.o. IČO: 11759488, se sídlem Hořická 283/22, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové;

A-styl stavby, s.r.o. IČO: 11799196, se sídlem Hořická 283/22, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové;

A-styl zahrady, s.r.o. IČO: 11758007, se sídlem Hořická 283/22, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové.

Webové stránky: www.a-styl.cz;

E-mailová adresa: misa@a-styl.cz; lenka@a-styl.cz;

Telefon: +420 732 872 233, +420 603 517 480.

Právní titul pro zpracování:

Je-li A-styl ve smluvním vztahu se subjektem údajů, je primárním právním titulem ke zpracování osobních údajů plnění dohody či smlouvy o dílo, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

A-styl zpracovává osobní údaje také z titulu svého oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, případně z důvodu splnění zákonných povinností ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

V některých případech dochází ke zpracování také na základě souhlasu, který subjekt údajů A-styl udělil, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Pokud dochází ke zpracování osobních údajů na základě poskytnutého souhlasu, má subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním.

Příjemci osobních údajů:

V rámci poskytování svých služeb využívá A-styl někdy také služeb třetích osob, kterým osobní údaje subjektů údajů poskytuje. Jde o následující osoby:

společnosti patřící do skupiny A-styl;

externí účetní poradce;

externí poskytovatel služeb autorizovaných inženýrů a techniků;

externí poskytovatel právních služeb – advokátní kancelář;

poskytovatel hostingových služeb Seznam.cz, a.s.;

společnost Microsoft poskytující služby cloudového uložiště; a

úřady, orgány státní správy či další fyzické či právnické osoby činné ve stavebním řízení v rozsahu dle uzavřené dohody či smlouvy o dílo.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:

A-styl uchovává osobní údaje po celou dobu účinnosti dohody či smlouvy o dílo, jakož i po jejím ukončení, a to po dobu vyplývající z povinnosti vést a uchovávat účetnictví.

V případě uděleného souhlasu do okamžiku jeho odvolání, případně ukončení činnosti, ke které se udělený souhlas vázal.

Uchování osobních údajů k ochraně oprávněného zájmu, tedy po dobu promlčecích lhůt, nepřevyšuje povinnou délku archivace vyplývající ze zákona.

Práva subjektu údajů:

Subjekt údajů má následující práva:

právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se příslušného subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů. Bližší informace jsou k dispozici přímo na stránkách úřadu (www.uoou.cz).

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.7.2023.