Všeobecné obchodní podmínky

 

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Dodavatelem se dle těchto obchodních podmínek rozumí společnost A-styl group, s.r.o., IČO: 10941550, DIČ: CZ10941550, se sídlem: Hořická 283/22, Hradec Králové, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 47710.

Kontaktní údaje dodavatele:

e-mail: misa@a-styl.cz

telefon: +420 732 872 233

web: www.a-styl.cz

datová schránka: wv323kq 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti dodavatele a osoby, která uzavírá kupní smlouvu nebo smlouvu o dodávce služby mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „zákazník“), a to prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.a-styl.cz. (dále jen „internetový obchod“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a dodavatelem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a smlouva se uzavírají v českém jazyce. Smlouva je dodavatelem archivována a na základě žádosti zákazníka a je možné ji zákazníkovi poskytnout opětovným zasláním na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

 

II.

Informace o produktech a cenách

 1. Informace o zboží a službách nabízených na internetovém obchodě (dále společně jen „produkty“), včetně uvedení cen jednotlivých produktů a jejich hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivých produktů v katalogu internetového obchodu. Ceny jsou uvedeny včetně příslušné daně z přidané hodnoty. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 1. Veškerá prezentace produktů umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a dodavatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto produktu.
 2. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o možných způsobech dodání produktů a platby a o nákladech spojených s dodáním a případně i balením produktů a způsobem platby. Tyto informace se zákazníkovi zobrazí jako druhý krok v rámci objednávkového formuláře. Informace o nákladech spojených s dodáním a případně i balením produktů uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je produkt doručován v rámci území České republiky.
 3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje zákazník podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 4. V případě, že je způsob dodání smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dodání.
 5. Případné slevy z ceny produktů nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se dodavatel se zákazníkem jinak.

 

III.

Objednávka a uzavření smlouvy

 1. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí zákazník sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Zákazník provádí objednávku produktu vyplněním objednávkového formuláře bez registrace, nebo v rámci svého zákaznického účtu (viz níže). 
 3. Při zadávání objednávky si zákazník vybere produkt, počet kusů, způsob platby a doručení.
 4. Před odesláním objednávky je zákazníkovi umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku zákazník odešle dodavateli kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“. Údaje uvedené v objednávce jsou dodavatelem považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení zákazníka o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle dodavatel zákazníkovi potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou zákazník při objednávce zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky dodavatele. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky dodavatelem na e-mailovou adresu zákazníka.
 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže dodavatel splnit, zašle zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením zákazníka o přijetí této nabídky dodavateli na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 7. Všechny objednávky přijaté dodavatelem jsou závazné. Zákazník může zrušit objednávku, dokud není zákazníkovi doručeno oznámení o přijetí objednávky dodavatelem. Zákazník může zrušit objednávku telefonicky na telefonním čísle nebo e-mailu dodavatele uvedených v těchto obchodních podmínkách.
 8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně dodavatele při uvedení ceny produktů v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není dodavatel povinen dodat zákazníkovi produkt za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že zákazníkovi bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Dodavatel informuje zákazníka o chybě bez zbytečného odkladu a zašle zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí zákazníkovi na e-mailovou adresu dodavatele.

 

IV.

Zákaznický účet

 1. Na základě registrace zákazníka provedené v internetovém obchodě může zákazník přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může zákazník provádět objednávání produktů. Zákazník může objednávat produkty také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání produktů je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkovi v zákaznickém účtu a při objednávání produktů jsou dodavatelem považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Dodavatel nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Dodavatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když zákazník svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti ze smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
 6. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení dodavatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V.

Dodání produktů

  1. Produkty jsou zákazníkovi dodány následovně:
 • V případě objednávky zboží je toto zasláno způsobem zvoleným v objednávkovém formuláři, a to za úplatu uvedenou tamtéž;
 • V případě objednávky služeb bude výstup služby dodán způsobem uvedeným u konkrétní služby v internetovém obchodě.
  1. Termín dodání produkty je uveden u konkrétního produktu v internetovém obchodě. Pokud termín uveden není, platí, že bude produkt dodán nejpozději do 30 dní od uzavření smlouvy.
  2. Je-li dodavatel podle smlouvy povinen dodat produkt na místo určené zákazníkem v objednávce, je zákazník povinen při dodání produkt převzít. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno produkt dodávat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním produktů, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání.
  3. Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít.
  4. Dodavatel vystaví zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e‑mailovou adresu zákazníka.
  5. Zákazník nabývá vlastnické právo ke zboží nebo výstupu služby převzetím zboží nebo výstupu služby.
  6. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží nebo výstupu služby přechází na zákazníka okamžikem převzetí zboží nebo výstupu služby nebo okamžikem, kdy měl zákazník povinnost zboží nebo výstup služby převzít, ale v rozporu se smlouvou tak neučinil.

 

VI.

     Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 1. Zákazník, který je spotřebitelem, má právo od smlouvy odstoupit za podmínek uvedených v tomto článku obchodních podmínek. S odstoupením není spojen žádný postih.
 2. Zákazník může odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsob (včetně prostřednictvím internetového obchodu) ve lhůtě 14 dnů. Není-li dále stanoveno jinak, končí lhůta uplynutím 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.
 3. Je-li předmětem smlouvy koupě zboží, končí lhůta uplynutím 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme převzetí zboží, nebo:
 • poslední kus zboží, objedná-li zákazník v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně;
 • poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí;
 • první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.
 1. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy:
 • o poskytování služeb, jestliže bylo plnění započato s předchozím výslovným souhlasem spotřebitelem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Dodavatel v této souvislosti upozorňuje zákazníka, že veškeré služby nabízené na internetovém obchodu jsou zahájeny bezprostředně po uzavření smlouvy, což znemožňuje odstoupení od smlouvy zákazníkem ve 14denní lhůtě. Zákazník toto bere na vědomí a s poskytnutím služeb za těchto podmínek přijetím těchto obchodních podmínek vyslovuje souhlas;
 • o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Dodavatel v této souvislosti upozorňuje zákazníka, že veškerý digitální obsah nabízený na internetovém obchodu není dodáván na hmotném nosiči a že k plnění dochází bezprostředně po uzavření smlouvy, což znemožňuje odstoupení od smlouvy zákazníkem ve 14denní lhůtě. Zákazník toto bere na vědomí a s dodáním digitálního obsahu za těchto podmínek přijetím těchto obchodních podmínek vyslovuje souhlas.
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí zákazník odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 2. Odstoupení může být jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči dodavateli. Zákazník nemusí v odstoupení uvádět důvod. Dodavatel doporučuje k odstoupení využít vzorový formulář uvedený v příloze těchto obchodních podmínek a zaslat jej na e-mailovou adresu obchod@a-styl.cz. Dodavatel potvrdí zákazníkovi bezodkladně přijetí odstoupení.
 3. Zákazník, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit dodavateli zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy dodavateli. K zachování lhůty postačí, pokud zákazník odešle zboží před jejím uplynutím. Zákazník nese náklady spojené s navrácením zboží dodavateli, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, vrátí mu dodavatel bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Dodavatel vrátí zákazníkovi přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím zákazník souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Dodavatel však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než obdrží zboží, nebo mu zákazník prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
 5. Jestliže zákazník zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, vrátí dodavatel zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Zákazník odpovídá dodavateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se zákazník seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Odstoupení od smlouvy dodavatelem

 1. Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti produktů, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Dodavatel o tom bezodkladně informuje zákazníka prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným dohodou se zákazníkem.

 

VII.

Reklamační řád

 1. Tento reklamační řád je rozdělen na tři části. V první části jsou upravena práva a povinnosti ve vztahu ke spotřebitelům, v druhé části ve vztahu k podnikatelům a ve třetí části jsou uvedena ustanovení společná pro spotřebitele i podnikatele.

Reklamační řád pro zákazníky - spotřebitele

 1. Dodavatel odpovídá zákazníkovi za to, že produkt při předání nemá vady, zejména odpovídá za to, že:
 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem;
 • je vhodný k účelu, pro který ho zákazník požaduje a s nímž dodavatel souhlasil;
 • je dodán s ujednaným příslušenstvím a je-li nezbytné, s pokyny k použití, včetně návodu.
 1. Dodavatel dále odpovídá zákazníkovi, že vedle ujednaných vlastností:
 • je produkt vhodný k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
 • produkt množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může zákazník rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná dodavatelem nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
 • je produkt dodán s příslušenstvím, včetně obalu, návodu nebo jiných pokynů k použití, které může zákazník rozumně očekávat;
 • produkt odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, pokud je dodavatel zákazníkovi poskytl před uzavřením smlouvy;

a to s výjimkou případu, kdy dodavatel zákazníka před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost produktu liší a zákazník s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

 1. Jestliže produkt nesplňuje výše uvedené požadavky, má vady. Za vadu produktu se považuje i dodání jiných než objednaných produktů nebo vady v dokladech nutných pro užívání produktu.
 2. Dodavatel neodpovídá za vady produktu způsobené v důsledku nevhodného užití produktu nebo jinak způsobené zákazníkem, opotřebení produkt způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použité věci za opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.
 3. Jestliže má produkt vadu existující již při převzetí zákazníkem, a to i když se projeví později, přičemž u vad produktu, které se projeví v průběhu jednoho roku od převzetí, se má za to, že produkt byly vadný již při převzetí, ledaže to povaha produktu nebo vady vylučuje (tato doba neběží po dobu, po kterou zákazník nemůže produkt užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně), má zákazník následující práva z vadného plnění:
 • Odstranění vady (dodání nového produktu nebo oprava):

Podle své volby může zákazník požadovat dodání nového produktu bez vady nebo opravu produktu, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by produkt měl bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro zákazníka.

Dodavatel může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam a hodnotu, kterou by produkt měl bez vady.

Dodavatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím zákazníkovi nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha produktu a účel, pro který zákazník produkt pořídil.

K odstranění vady převezme dodavatel produkt na vlastní náklady.

 • Sleva nebo odstoupení:

Zákazník může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

-     dodavatel vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím zákazníkovi nezpůsobil značné obtíže, přičemž byla zohledněna povaha produktu a účel, pro který zákazník produkt koupil, nebo k odstranění vady nepřevzal produkt na vlastní náklady;

 • se vada projeví opakovaně;
 • je vada podstatným porušením smlouvy; nebo
 • je z prohlášení dodavatele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro zákazníka.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou produktu bez vady a hodnotou vadného produktu, který zákazník obdržel.

Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada produktu nevýznamná.

Odstoupí-li zákazník od smlouvy, vrátí dodavatel zákazníkovi cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží produkt nebo co mu zákazník prokáže, že produkt dodavateli odeslal.

 1. Zákazník může vytknout vadu, která se na produktech projeví v době 2 let od převzetí. Vytkl-li zákazník dodavateli vadu oprávněně, doba k vytknutí neběží po dobu, po kterou zákazník nemůže produkt užívat. Vada se vytýká u dodavatele.

Reklamační řád pro zákazníky - podnikatele

 1. Dodavatel odpovídá zákazníkovi za to, že produkt při předání nemá vady, zejména odpovídá za to, že:
 • je zákazníkovi doručen ve sjednaném množství, jakosti a provedení, jinak v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, a není-li patrný, pro účel obvyklý;
 • vyhovuje ostatním požadavkům právních předpisů, a je ho možné použít v souladu s účelem smlouvy a není-li ve smlouvě účel uveden, použít způsobem obvyklým.
 1. Jestliže produkt nesplňuje výše uvedené požadavky, má vady. Za vadu produktu se považuje i dodání jiných než objednaných produktů nebo vady v dokladech nutných pro užívání produktu.
 2. Dodavatel neodpovídá za vady produktu způsobené v důsledku nevhodného užití produktu nebo jinak způsobené zákazníkem, za opotřebení produktu způsobené jeho obvyklým užíváním, nebo u použité věci za opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání. Dodavatel neodpovídá ani za vady produktů, které musel zákazník s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy, s výjimkou případů, kdy se zákazníkovi dostalo od dodavatele ujištění, že produkt je bez vad.
 3. Jestliže má produkt dodaný zákazníkovi na základě smlouvy vadu existující již při převzetí, a to i když se projeví později, má zákazník právo na následující:

Je-li vada podstatným porušením Smlouvy:

 • odstranění vady, a to dle volby dodavatele dodáním chybějícího produktu nebo jeho části, nebo opravou produktu nebo jeho části, nebo výměnou produktu nebo jeho části;
 • přiměřenou slevu z ceny;
 • odstoupení od smlouvy.

Nezvolí-li zákazník své právo včas, má zákazník práva jako v případě nepodstatného porušení Smlouvy. Je-li vada nepodstatným porušením, má zákazník právo na:

 • odstranění vady, a to dle volby dodavatele dodáním chybějícího produktu nebo jeho části, nebo opravou produktu nebo jeho části, nebo výměnou produktu nebo jeho části;
 • přiměřenou slevu z ceny.
 1. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového produktu, nemůže-li produkt vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí:
 • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady produktu;
 • použil-li zákazník produkt ještě před objevením vady;
 • nezpůsobil-li zákazník nemožnost vrácení produktu v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím;
 • prodal-li zákazník produkt ještě před objevením vady, anebo pozměnil-li produkt při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí zákazník dodavateli, co ještě vrátit může, a dá dodavateli náhradu do výše, v níž měl z použití produktu prospěch.
 1. Zákazník prohlédne produkty co nejdříve po jejich dodání a přesvědčí se o jejich vlastnostech a množství.
 2. Případné vady je zákazník povinen oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 2 let po převzetí produktů.
 3. Vytkl-li zákazník dodavateli vadu oprávněně, doba k vytknutí neběží po dobu, po kterou zákazník nemůže produkt užívat. Vada se vytýká u dodavatele.

Reklamační řád pro zákazníky – spotřebitele i podnikatele

 1. Zákazník oznámí vady produktu a případně i uplatní zvolené právo z vadného plnění oznámením zaslaným na e-mailovou adresu dodavatele uvedenou v těchto obchodních podmínkách z e-mailové adresy zákazníka uvedené v objednávce, nebo písemným oznámením odeslaným na adresu sídla dodavatele, případně jakýmkoliv jiným způsobem, který dodavateli umožní nepochybnou identifikaci zákazníka (dále jen „oznámení“).
 2. V oznámení zákazník označí produkt, zjištěnou vadu nebo přesně popíše, jak se vada projevuje, dále může uvést volbu práva, které vůči dodavateli uplatňuje, případně alternativně několik práv za sebou. V oznámení zákazník doloží okamžik dodání Produktu a tím i zahájení běhu lhůty pro vytknutí vady.
 3. Dodavatel je povinen přijmout oznámení v sídle dodavatele nebo na kontaktní e-mailové adrese či jiném kontaktním údaji uvedeném v těchto obchodních podmínkách. Za den oznámení vady a uplatnění nároku se považuje den doručení oznámení dodavateli.
 4. Volbu práva uvedenou v oznámení z důvodu téže vady může zákazník měnit pouze se souhlasem dodavatele, jakož i v dalších případech a za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách.
 5. Dodavatel vydá zákazníkovi vhodným způsobem (s ohledem na formu oznámení) bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení písemné potvrzení obsahující údaje o tom, kdy zákazník své nároky uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje a kontaktní údaje zákazníka pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Dodavatel je povinen vydat zákazníkovi na jeho žádost také písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění.
 6. Reklamace a uplatněné nároky musí být vyřízeny a zákazník o tom musí být informován (obdržet písemné potvrzení obsahující údaje o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace, a další vhodné dodatečné informace, např. kdy a kde je produkt připraven k vyzvednutí apod.) nejpozději ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení oznámení dodavateli, pokud není dohodnuta lhůta delší. Po marném uplynutí této lhůty může zákazník, který je spotřebitelem, od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
 7. Při odstoupení od smlouvy nebo při dodání nového produktu vrátí zákazník dodavateli produkt původně dodaný, a to v případě zákazníka - spotřebitele na náklady dodavatele, jinak na náklady zákazníka.
 8. Při odstoupení od smlouvy není dodavatel povinen vrátit zákazníkovi peněžní prostředky dříve, než mu budou doručeny příslušné produkty nebo zákazník prokáže jejich odeslání dodavateli.
 9. Dodavatel neposkytuje na produkty záruku ani obdobné plnění nad rámec zákonné odpovědnosti za vady, jak je popsána výše.

    

VIII.

Mimosoudní řešení sporů, stížnosti a ochrana osobních údajů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi dodavatelem a zákazníkovi z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Dodavatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Spotřebitel je s jakoukoliv svou stížností na postup dodavatele oprávněn obrátit se na orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce.
 4. Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu o ochraně osobních údajů dostupném na webových stránkách dodavatele.

 

IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi dodavatelem a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky a případný spor s mezinárodním prvkem bude řešen u obecného soudu příslušného dle sídla dodavatele. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Dodavatel není ve vztahu ke zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování.
 3. Všechna práva k webovým stránkám dodavatele, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží dodavateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu dodavatele.
 4. Dodavatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Zákazník nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Zákazník přijetím těchto obchodních podmínek přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Znění obchodních podmínek může dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 7. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 8. Zákazník doručuje dodavateli korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Dodavatel doručuje zákazníkovi korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.
 9. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.10.2023